Privacy statement Advocatenkantoor Koopman
Advocatenkantoor Koopman verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen
bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te
kunnen communiceren. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelt Advocatenkantoor Koopman in bepaalde gevallen een derde partij in (denk bijvoorbeeld aan het
inschakelen van een deskundige). U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan
deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.
Advocatenkantoor Koopman respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk
wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook
gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Advocatenkantoor Koopman waarborgt derhalve de bescherming van de privacy van personen van wie zij
persoonsgegevens verwerkt. Ons kantoor neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld
aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.
Informatieplicht
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht
aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Koopman verwerkt.
Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van
natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen
persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten
ontlenen.
Middels dit privacy statement wordt u onder andere geïnformeerd over:
o De verwerkingsdoeleinden van Advocatenkantoor Koopman 
o De persoonsgegevens die door Advocatenkantoor Koopman worden verwerkt
o De personen van wie Advocatenkantoor Koopman persoonsgegevens verwerkt
o De rechten die u als (potentiële) cliënt hebt
Onderaan dit privacy statement vindt u de contactgegevens van de
verwerkingsverantwoordelijke en een link naar onze algemene voorwaarden.
De verwerkingsdoeleinden van Advocatenkantoor Koopman:
o Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van
opdracht tussen u en Advocatenkantoor Koopman
o Het voeren van (gerechtelijke) procedures
o Het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand (‘’een toevoeging’’) bij de Raad voor
Rechtsbijstand
o Het bijhouden van een klantenbestand
o Het opnemen en onderhouden van contact met cliënten
o Het innen van declaraties
o Advisering
o Naleving van juridische en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld bewaartermijnen)
Advocatenkantoor Koopman verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de
bovenvermelde doeleinden.
De persoonsgegevens
Advocatenkantoor Koopman verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt.
Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die
persoon kan worden geïdentificeerd.
o Dit is in ieder geval uw naam, adres en woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres.
o Er worden tevens gegevens uit uw strafdossier verwerkt en
uitgewisseld met het Openbaar Ministerie, de Rechtbank en in bepaalde gevallen
(forensisch) deskundigen ten behoeve van de uitvoering van gerechtelijke procedures.
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Koopman omdat deze door u als
betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen,
door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder familieleden, of via openbare
bronnen bekend zijn geworden.
Beveiliging persoonsgegevens
Advocatenkantoor Koopman hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende
praktische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocaten Koopman gebruik maakt van
diensten van derde partijen zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Koopman in het
kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst
afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
In het kader van praktische en organisatorische maatregelen worden alle medewerkers en
stagiair(e)s die werkzaam zijn bij Advocatenkantoor Koopman geïnformeerd over het kantoorbeleid
in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.
Voor de vernietiging van gearchiveerde dossiers wordt door ons kantoor voorts een apart bedrijf ingeschakeld.
Derde partijen en de verwerkingsovereenkomst
Advocatenkantoor Koopman deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover
dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van onze eerder genoemde
verwerkingsdoeleinden. Hierbij valt o.a. te denken aan waarneming van de praktijk door een
andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen
van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Koopman. Hierbij
kunt u ook denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met
gerechtelijke procedures.
Daarnaast kan Advocatenkantoor Koopman persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een
toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een
wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Koopman uw
persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die
derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.
Derde partijen die zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn
Door Advocatenkantoor Koopman ingeschakelde derde partijen, die als
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te
denken aan een accountant, notaris, advocaat (in het geval van waarneming), ingeschakelde andere derde partijen ten behoeve van een
second opinion of deskundigen rapport.
Raad voor Rechtsbijstand
Ter verduidelijking bespreken wij de Raad voor Rechtsbijstand. Hoewel met de Raad voor
Rechtsbijstand persoonsgegevens worden uitgewisseld voor de aanvraag voor gefinancierde
rechtsbijstand is de verwerkingsovereenkomst tussen Advocatenkantoor Koopman en de Raad voor Rechtsbijstand niet van toepassing. Beide partijen zijn immers als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken. Wat dit precies betekent kunt
u lezen in het artikel via de onderstaande link.
https://www.rvr.org/nieuws/2018/april/verwerkersovereenkomst-voor-privacywetgeving-niet-
noodzakelijk.html
De personen van wie Advocatenkantoor Koopman persoonsgegevens verwerkt
o Cliënten van Advocatenkantoor Koopman;
o Gebruikers van het contactformulier op de website www.koopmanadvocatuur.nl
o Personen die op enige wijze (schriftelijk of telefonisch) contact opnemen met Advocatenkantoor Koopman
Advocatenkantoor Koopman mag uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 AVG verwerken
op grond van één of meerdere van de volgende redenen:
o U hebt Advocatenkantoor Koopman toestemming gegeven voor de verwerking; (art. 6 lid 1 sub a
AVG)
o De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en
Advocatenkantoor Koopman; (art. 6 lid 1 sub b AVG)
o Advocatenkantoor Koopman heeft een wettelijk verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) om uw persoonsgegevens te
verwerken; (art. 6 lid 1 sub c AVG)
o Advocatenkantoor Koopman heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw
persoonsgegevens
http://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-6-rechtmatigheid-van-de-verwerking-EU-AVG.htm
Bewaartermijn persoonsgegevens
Advocatenkantoor Koopman bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op
grond van de wet- en regelgeving is vereist. De wettelijke bewaartermijnen zijn opgenomen in
onze algemene voorwaarden.
Welke rechten heeft u als betrokkene?
o recht op informatie (ontvangst privacyverklaring) (artikel 13 en 14 AVG)
o recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke
bij Advocatenkantoor Koopman (artikel 15 AVG)
o recht op correctie/rectificatie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van
feitelijke gegevens) (artikel 16 AVG)
o recht van verzet
o recht op dataportabiliteit / overdraagbaarheid (artikel 20 AVG)
o recht op vergetelheid (artikel 17 AVG)
o recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG)
o recht om eerder gegeven toestemming aan Advocatenkantoor Koopman in te trekken.
o Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u
sturen via de onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw
verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Koopman aan uw verzoek
als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoelt, kunt u richten aan:
Advocatenkantoor Koopman: info@koopmanadvocaat.nl t.a.v. Mr. H.G. Koopman.
* Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens
aan de juiste persoon vertrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een
geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.
Advocatenkantoor Koopman neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw
eigen persoonsgegevens.
Indienen klacht
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit
Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de
bescherming van persoonsgegevens.
Aanpassing privacy statement
Advocatenkantoor Koopman heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement
worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met
regelmaat onze website.
Contact:
Bij vragen of opmerking over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement
kunt u contact opnemen met Mr. H.G. Koopman via info@koopmanadvocaat.nl o.v.v. het onderwerp
‘’verzoek ex artikel 16 AVG i.v.m. persoonsgegevens/privacy statement’’.
Dit privacy statement is op d.d. 26.02.2019 vastgesteld.